Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Αρχείο

Ασφαλής χειρισμός εργαλειομηχανών

Ασφαλής χειρισμός εργαλειομηχανών

Οι χειριστές εργαλειομηχανών όπως τόρνοι, πλάνες, φρεζομηχανές, cnc, τροχοί αντιμετωπίζουν κινδύνους που μπορούν να προξενήσουν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Οι συνηθέστεροι τραυματισμοί προκαλούνται από κινούμενα μηχανικά μέρη (προσκρούσεις, συνθλίψεις) ή από εκτοξευόμενα στοιχεία (υπολείμματα κοπής, κομμάτια ανεπαρκώς στερεωμένα). Επίσης κατά την μεταφορά ή απομάκρυνση των κομματιών ή κατά την απομάκρυνση των υπολειμμάτων κοπής (γρέζια). Στα παραπάνω συμπληρώνονται και οι πτώσεις στο ίδιο επίπεδο από υγρά, λάδια και σκουπίδια γύρω από τις μηχανές.
 
Το 80% περίπου των εργατικών ατυχημάτων οφείλεται στον ίδιο τον εργαζόμενο από επικίνδυνες ή απερίσκεπτες ενέργειες, σφάλματα, έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας ή μη σωστή χρήση τους.
Το 15% των ατυχημάτων οφείλεται σε κακές συνθήκες εργασίας, επικίνδυνη κατάσταση των μηχανημάτων, των εργαλείων ή ακόμα και των κτιριακών εγκαταστάσεων.
 Το 5% οφείλεται σε διάφορα απρόβλεπτα γεγονότα.
 
Για τη σωστή επιλογή των μέσων ατομικής προστασίας που καλύπτουν κάθε εργασία, είναι απαραίτητη η έρευνα του χώρου εργασίας και η προσπάθεια αναγνώρισης πιθανών πηγών κινδύνου. Προσκρούσεις, διατρήσεις, συµπιέσεις, χηµικοί παράγοντες, θερµοκρασία, επιβλαβείς σκόνες, φωτεινή ακτινοβολία, πτώσεις κτλ. είναι κατηγορίες κινδύνου που πρέπει να εξετάζονται.
 
Απαραίτητος εξοπλισμός για ένα χειριστή εργαλειομηχανών είναι:
 

 • Η ένδυση εργασίας
 • Τα προστατευτικά γυαλιά ή τα ασπίδια
 • Τα κράνη ή τα προστατευτικά καπέλα
 • Οι μάσκες
 • Οι ωτοασπίδες ή τα ωτοβύσματα
 • Τα υποδήματα ασφαλείας
 
Συμβουλές για τη σωστή επιλογή μέσου ατομικής προστασίας
 
 • Να επιλέγονται με βάση τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες
 • Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται και η χρήση τους να μη συνεπάγεται νέους κινδύνους
 • Να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή τους από πλευράς ασφάλειας και υγείας
 • Να προσαρμόζονται στο χρήστη και να προορίζονται για προσωπική χρήση
 • Να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
 • Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά και να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους
 • Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και  υγιεινής
 • Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, αν χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός μέσου, πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και αποτελεσματικά
 • Να φέρουν σήμανση CΕ πάνω τους και στην συσκευασία τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή και ευανάγνωστη και να παραμείνει ανεξίτηλη κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους

Η προσεκτική αναγνώριση των κινδύνων και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας είναι η σωστή πρακτική για ασφαλείς εργαζόμενους.