Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Αρχείο

Επιλέγοντας προστασία αναπνοής

Επιλέγοντας προστασία αναπνοής
Επιλέγοντας προστασία αναπνοής για εργασία σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων από την έκθεση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, η προστασία της αναπνοής είναι το τελευταίο αλλά σημαντικό βήμα για τη συγκράτηση των βλαβερών ρυπαντών από την είσοδό τους στο σώμα μέσω των αεραγωγών.
Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την επιλογή, συντήρηση και προμήθεια μέσων προστασίας της αναπνοής και της χρήσης τους στους χώρους εργασίας. Ο εργαζόμενος είναι με τη σειρά του υπεύθυνος για τη χρήση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη. Στο πρότυπο ΕΝ529:2005 δίνονται κατευθύνσεις για την επιλογή, χρήση, φροντίδα και συντήρηση του εξοπλισμού προστασίας της αναπνοής.
 
4 σημεία προσοχής

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Από ποια επικίνδυνα αέρια, ατμούς, σκόνη, καπνό ή σπρέι πρέπει να προστατευτούμε; Διεξάγετε μετρήσεις στο χώρο εργασίας και παρακολουθήστε τις συγκεντρώσεις των επικίνδυνων ουσιών.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: Είναι το επίπεδο του διαθέσιμου οξυγόνου επαρκές κατά τη διάρκεια της έκθεσης; Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε αυτές τις ουσίες; Υπάρχουν όρια επαγγελματικής έκθεσης για αυτές τις ουσίες; Ενέχουν άλλοι κίνδυνοι όπως πιτσίλισμα, σπίθες ή εκρηκτικά μίγματα;
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: Ημίσεως προσώπου, ολοκλήρου προσώπου, αναπνευστικές συσκευές παροχής ή καθαρισμού αέρα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Σωστή εφαρμογή, έλεγχος καλής λειτουργίας, τοποθέτηση, αποθήκευση και συντήρηση. Οδηγίες καθαρισμού και αντικατάστασης φίλτρων και φθαρμένων απαρτίων.
 
Δυο τύποι προστασίας αναπνοής

Προστασία μέσω φίλτρων όπου ο περιβάλλον αέρας περνά μέσα από φίλτρα που συγκρατούν τους ρυπαντές. Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται όπου το επίπεδο του οξυγόνου είναι επαρκές και οι ρυπαντές που θα συγκρατηθούν στο φίλτρο είναι αναγνωρισμένοι. Τα επίπεδα έκθεσης των ρυπαντών ως προς την οσμή ή τη γεύση πρέπει να είναι γνωστά και σε συγκεντρώσεις κάτω από το όριο έκθεσης. Τα φίλτρα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου οι συγκεντρώσεις είναι άμεσα επικίνδυνες για την υγεία και τη ζωή του χρήστη.
Παραδείγματα προστασίας μέσω φίλτρων είναι οι μάσκες ολοκλήρου και μισού προσώπου με τοποθετούμενα φίλτρα καθώς και φίλτρα παροχής αέρα για μάσκες ολοκλήρου και μισού προσώπου ή κουκούλες, προσωπίδες και κράνη. Για ρυπαντές σε μορφή αερίων χρησιμοποιούνται κατάλληλα φίλτρα με ενεργό άνθρακα που απορροφά τα αέρια. Καθώς το φίλτρο φτάνει στον κορεσμό είναι σημαντική η αντικατάστασή του.
Σωματίδια όπως η σκόνη, ο καπνός και οι ατμοί συγκρατούνται στα φίλτρα σωματιδίων. Καθώς αυξάνεται ο βαθμός απόφραξης, αυξάνεται η αντίσταση της αναπνοής και το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί αν είναι κατεστραμμένο ή δυσκολεύει την αναπνοή. Τα φίλτρα συνδυασμού χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις παρουσίας τόσο σωματιδίων όσο και αερίων.

Οι αναπνευστικές συσκευές παρέχουν στον χρήστη αέρα από ανεξάρτητη πηγή μέσω φιαλών πεπιεσμένου αέρα ή αέρα από συμπιεστή. Ο εξοπλισμός συνεχούς παροχής αέρα μέσω εύκαμπτου σωλήνα χρησιμοποιείται στις μάσκες ολοκλήρου και μισού προσώπου, τις κουκούλες, τις προσωπίδες και τα κράνη.
Η προστασία της αναπνοής με παροχή αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα περιβάλλοντα κατάλληλα για φίλτρα και στα οποία απαιτείται υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Τα φίλτρα δεν μπορούν να συγκρατήσουν κάποιες ουσίες και σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση εξοπλισμού παροχής αέρα είναι η μόνη εναλλακτική. Ο εισπνεόμενος αέρας πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του προτύπου ΕΝ12021 και ως παράδειγμα να μην υπερβαίνει το όριο οσμής του λαδιού (0.5 mg/m3).
 
Επιλέγοντας προστασία αναπνοής βάσει της διάρκειας και του φορτίου της εργασίας

Για εργασίες μικρής διάρκειας με μικρό φορτίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μάσκα αρνητικής πίεσης π.χ. μισού ή ολοκλήρου προσώπου με αποσπώμενα φίλτρα. Για την αποφυγή διαρροών στη μάσκα, είναι σημαντική η σωστή εφαρμογή καθώς η εισπνοή δημιουργεί την αρνητική  πίεση στη μάσκα. Η μεγάλη αντίσταση αναπνοής λόγω μεγάλου συνδυασμού φίλτρων ενισχύει τη δημιουργία αρνητικής πίεσης καθώς και την αυξημένη προσπάθεια αναπνοής.
Οι εργασίες μεγάλης διάρκειας με μεγάλο φορτίο συχνά απαιτούν προστασία μέσω παροχής αέρα. Ένας ανεμιστήρας τραβάει αέρα από το φίλτρο και τον διοχετεύει μέσα στη μάσκα η οποία μπορεί να είναι μια προσωπίδα, ένα κράνος, κουκούλα ή μιας μάσκας αρνητικής πίεσης. Η ροή αέρα είναι σημαντική για τη διατήρηση της θετικής πίεσης στον εξοπλισμό ακόμη και κατά τη βαθιά εισπνοή.
Μεγάλα φορτία και ρυπαντές με φτωχή ένδειξη των ιδιοτήτων τους είναι παραδείγματα περιπτώσεων όπου η παροχή πεπιεσμένου αέρα είναι κατάλληλη. Ο πεπιεσμένος αέρας παρέχεται από έναν συμπιεστή μέσω ενός σωλήνα παροχής συνδεδεμένου με βαλβίδα ρύθμισης, στη μάσκα μισού ή ολοκλήρου προσώπου, στο κράνος, την προσωπίδα ή την κουκούλα.
 
Η Sundstrφm Safety κατασκευάζει εξοπλισμό προστασίας αναπνοής με εξαιρετική εφαρμογή, υψηλό επίπεδο προστασίας και άνεση αναπνοής. Όλες οι μάσκες της Sundstrφm Safety χρησιμοποιούν την ίδια γκάμα φίλτρων και συνδυάζονται αποτελεσματικά και με χαμηλό κόστος.