Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Εταιρική ευθύνη


   Δεσμευόμαστε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες με αίσθημα ευθύνης,  
   ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου, με γνώμονα τις αξίες μας.
   Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα, η διαφάνεια, η περιβαλλοντική ευθύνη, η υγεία  
   και  ασφάλεια είναι βασικοί πυλώνες των δραστηριοτήτων μας.
   Οι προμηθευτές μας αξιολογούνται βάσει των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους αλλά 
   και της αποδοχής των δικών μας περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων.