Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Η STOP ΑΕΒΕ δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την βελτίωση των συνθηκών της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Οι δραστηριότητες της STOP ΑΕΒΕ, οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007 είναι:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τη βάση για την πολιτική της Εταιρείας αποτελούν:
 Η αξιολόγηση των κινδύνων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχό τους. Η κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Ο σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων, των προτύπων και των εσωτερικών οδηγιών. Η ανοικτή και διαφανής επικοινωνία και η συνεχής και κατάλληλη εκπαίδευση για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.

 Ο απώτερος στόχος της STOP ΑΕΒΕ είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους.

Η πολιτική και οι στόχοι της STOP ΑΕΒΕ για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους κατά την εργασίας τους, συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.


Η Διοίκηση